Hasan Suiçmez: Araklıyı topyekün kalkındıracağız!

EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

başlığında bölgedeki doğal kaynakları, çevre dengesi ve doğal eşikler göz önünde bulundurarak korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak hedefleri tanımlanmış bunun için; doğal ve ekolojik eşiklerin göz önünde bulundurulduğu sürdürülebilir arazi kullanım kararları geliştirmek, bölgenin biyo çeşitliliğini ve endemik türleri korumak üzere ekolojik hassasiyeti olan bütün alt-bölgelerin mutlak korunmasını sağlamak, içme ve kullanma suyu kaynaklarının, su toplama havzalarının, yer üstü ve yeraltı sularının korunmasına yönelik arazi kullanım kararları geliştirmek. Karadeniz’in en büyük turizm (Kültür ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi) alanının Araklı sınırları içerisinde olduğunu düşündüğümüzde bunu ilçe için fırsata dönüştürmek gerekir, tam da eko turizmin merkezi olacak niteliktedir. Erişim kolaylığı da dikkate alınarak bütün köylere turizm için bir rol tanımlamak gerekir. Ve doğrudan köylünün işin içinde olması ön koşul olmalıdır. Geleneksel konut mimarisi olanları korumak ve yenilerini de bu yönde çevreyi çok tahrip etmeden bu kültürel mirasa uygun olarak gerçekleştirmek gerekir.

İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE…

Ekolojik, tarihi, arkeolojik, kültürel özellikleriyle önem arz eden bütün turistik ürünlerin mutlak korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, yayla turizmini, ekolojik kaynakları koruyarak ve yapılaşma koşullarını geleneksel yapılaşma biçimlerine ve mimariye uygun belirlemek şartıyla Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı göz önüne alınarak geliştirilecektir.

ÇDP’NİN ARAKLI İÇİN SEKTÖREL KARARLARI 

İlçenin gelecek 15 yıllık kalkınması hususunda belirlenen başlıca sektörler tarım, sanayi ve hizmetler sektörleridir. Bu sektörel kararlara ilişkin mevcut nazım imar planı ölçeğinde plan kararına yansıyan herhangi bir karar bulunmamaktadır. Endüstriyel değeri yüksek olan çay ve fındık üretiminin yoğunlaştığı ilçede tarımsal üretimin iktisadi girdisini artırmak için çayın işlenmesi ve pazarlanması teşvik edilecektir. Buna yönelik üniversite ile ar-ge çalışmalarını yapmayı planlamaktayız. İlçe merkezinde, tarımsal ürünler işlenerek katma değeri artırılacaktır. Katma değeri yüksek sanayi ürünlerin üretimi teşvik edilecektir.

Hayvancılık desteklenecek, bununla birlikte hayvansal üretimin işlenmesi sağlanacaktır. Kent bölge içinde kalan ilçede, bu kapsamda kentsel donatıların yer alması öngörülmüştür. Kıyı ilçesi olması dolayısıyla balıkçılık geliştirilmesi öngörülen tarım alt sektörlerinin başında gelmektedir. Balık üretiminde gerekli olan depolama alanları oluşturulması ve balık ürünlerine yönelik sanayinin teşvik edilmesi öngörülmüştür. Potansiyel kil-tras alanlarında alt ölçeklerde detaylı analiz yapıldıktan sonra cevherler değerlendirilecektir. Bu potansiyelin işlenmesine yönelik ilçede doğal eşikler ve yerleşmeler dikkate alınarak inşaat, tuğla ve çimento sanayi teşvik edilecektir.

ULAŞIM VE TEKNiK ALTYAPI KARARLARI 

Karadeniz Bölgesi’ni batı ile bağlayan birinci derece yolun üzerinde olması önemli bir potansiyel olmakla birlikte, bu önemli bağlantının demiryolu ile desteklenmesi ve bu yönüyle özellikle sanayi açısından bölgenin gelişimi öngörülmüştür. Mevcut 1. derece ulaşım bağlantısı demiryolu ile desteklenmesi öngörülmüştür. Burada vurgulanması gereken konu kıyıdan dolgu olarak geçen transit yolun kenti görünürlük, kıyıyı kullanma ve yerleşme alanını risk altında bırakması açısından bir çok olumsuzluğu bulunmaktadır. Araklıların, hatta çevre yerleşmelerin eğlen-dinlen (rekreasyon) alanı olan Araklı ilçesi insanların denize girdiği en önemli doğal koylardandı. Ancak yolla birlikte denizle bağlantısı koparılarak artık deniz görülemez hale gelmiştir.

GELİŞEN SEKTÖRLERİ DESTEKLEYECEĞİZ

Tarım ürünlerinin olduğu noktada AGRO-TURİZM desteklenmelidir. Kentte yaşayıp çamurun özlemini çeken ama köyde yeri olmayanlara bu fırsatı tanımak. Burada köyde yaşayanların büyük çoğunluğu yararlanabilir. Kırsal kalkınma aracı olarak agro-turizm özellikle kırsal alanda yaşayan yerel halkın yaptığı faaliyetler doğrultusunda gelir seviyenin artmasını sağlamakla birlikte, sosyo-kültürel açıdan da gelişimine katkı sağlamaktadır. Özellikle çiftçilik ve tarımla uğraşan yerel halk için ekonomik çeşitliliğin oluşmasına da katı yapmaktadır. Turizm alanı bunun için bir fırsattır. Ayrıca bu bölge için turizm master planının hazırlanmasını planlamış bulunmaktayız. Turizm, ticaret gibi gelişen sektörleri desteklemek; bu sayede hem kendine yeten, hem de bölge ekonomisini güçlendiren, çeşitlendiren bir iktisadi yapı oluşturmak Araklının önceliği olacaktır.

AGRO TURİZM: Tarım ve turizm ortak özellikleri bakımından birbirlerini tamamlar niteliktedir. İki sektörün birbiri ile olan ilişkisi, insanların doğal yaşama duydukları özlem ve kaynakların giderek tüketilmesi tarım ve turizmi bütünleştirerek bir paydada toplayan agro-turizmi ortaya çıkarmıştır. Kaynakları koru kullan düşüncesi ile hareket eden agro-turizm, tarımsal alanlara zarar vermeden sürdürülen bir turizm türünü ifade etmektedir.

DENİZLE BULUŞMA SAĞLANACAK

Öncelikle çevre yolunun (çevre düzeni planında görülen) geçirilerek kentin önünde set oluşturan bu yolun kotunun düşürülerek eğlendinlen (rekreasyon) amaçlı kullanılması amaçlanmalıdır. Böylece kentin havalanması (rutubetli bir iklimde olduğumuz unutulmamalı) denizle olan bağlantısı ve drenaj sisteminin çözümlenmesi ilk hedeflerimizden olacaktır. Dere yataklarının kapalı olanlarının (kuru dere olsa dahi) üzerleri açılarak gerek riski azaltmak gerekse eğlen-dinlen (rekreasyon) amaçlı kullanılması amaçlanmalıdır. Karadere ve Küçükdere korunarak yeşille bütünleştirilerek kentlinin hizmetine sunulmalı ve buradan denizle buluşma sağlanmalıdır. Kısaca vadilerin rekreatif amaçlı korunması ve kullanılması, bu işlevle uyumlu olmayan kullanımlara alternatif alanların belirlenmesi. Böylece sahil kesiminde öncelikle yöre halkının ve diğer kıyı yerleşmelerinin kullanımına yönelik deniz turizmi yatırımlarını ekolojik dengeye ve toplumsal hassasiyetlere duyarlı şekilde teşvik etmek gerekir.

KADIN İSTİHDAMI TEŞVİK EDİLMELİ

Amatör balıkçılık, doğa yürüyüşleri, dağcılık, mağara turizmi ve diğer doğa sporlarını Doğa Turizmi kapsamında ele alarak, yayla turizmi ile ilişkilendirilecektir. İlçe merkezi olması dolayısıyla, hizmet verdiği kırsal alanın ihtiyaç duyacağı temel eğitim ve sağlık donatıları oluşturulacaktır. Alt ölçekteki plan çalışmalarında buraların yer seçimi ve yapılaşma şartları belirlenecektir. Üretilen ürünlerin kırsal merkezlerde toplanması için gerekli depolama alanları sağlanacaktır. Kırsal kalkınma için oldukça önemli olan bu depolama alanlarının yer seçimi ve yapılaşma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Kırsaldan olan göçü durdurmanın bir yolu buradaki genç nüfusa tarım ve hayvancılığa yönelik destek vermek ve buralarda en asgari düzeyde (eğitim, sağlık, gibi) donatıların bırakılmasıyla mümkün olabilir. Bu nedenle merkez köyler belirlenerek bunların tarım (organik tarım), hayvancılık ve turizm (eko turizm olabilir) desteklenebilir. Bu süreçte özellikle kadın istihdamının teşvik edilmesiyle kadının ekonomik ve toplumsal hayattaki etkinliğini arttırmak önemlidir. Üretimin doğrudan dağıtımında rol tanımlanması gerekir.

ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Kültürel sürdürülebilirlik için denizde doğal özellikli alanlarının özel koruma alanı olarak belirlenmesi (Araklı-Konakönü arası, vb.) ve kara yönünde arazi kullanımında dikkate alınması KONAKÖNÜ Mahallesinin mutlaka kıyı ile birlikte (benzinlikten-liman bölgeye kadar) korunması gerekir. Yüksek yapılaşma baskısının olmaması öncelikli bir yaklaşım olmalıdır. İl sınırları içerisinde ender korunan alanlardan biri olarak görülüyor. Koruma amaçlı imar planı ve bütünleşik kıyı yönetim planının bir parçası olmalıdır. Eski eserlerin restorasyonu desteklenerek turizm, konaklama, yeme-içme amaçlı işlevlendirilecektir. Buna paralel olarak merkez alanın yenileme çalışmaları desteklenerek ve yaya öncelikli bir kent merkezi olması sağlanacaktır. Kısacası Araklı’ya gerçek anlamda mimarlık ve mühendislik ilminin gerekliliklerine göre bir modern ve çağdaş görünüm ile insanlarına mutlu yaşayabilecekleri, üretebilecekleri ve ürettiklerini güvenle pazarlayabilecekleri ortamları oluşturmak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

KIRSAL KALKINMA HEDEFLERi

Kırsal alanlarda yaşanabilirliği ve tarımsal verimliliği arttırmak ve kentsel alanlarla ilişkileri güçlendirmek suretiyle sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak. Merkez köy uygulaması desteklenerek kırsal alanlardaki hizmet ve donatı eksikliğini gidermek, tarımsal ürünlerin depolama, pazarlama ve dağıtım sorunlarını çözmek ve dağınık küçük kırsal ünitelere periyodik, mobil hizmet taşımak. Arazi toplulaştırması, ürün ortaklaştırması ve yeni teknolojiler üzerinden tarımsal verimliliği arttırmak, tarımsal verimliliği uzun vadede düşüren kimyasalların kullanımını azaltmak. Bölgenin yüksek kesimlerinde, mera alanlarının yaygın olduğu bölgelerde hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek; hayvansal ürün çeşitliliğini ve hayvansal üretimin bölge ekonomisine katkısını arttırmak. Bölgenin flora açısından zengin bölümlerinde arıcılık faaliyetlerini, buna dayalı üretim atölyelerini, sanayiyi ve pazarlama organizasyonunu geliştirmek.

ARAKLI TAŞKIN RİSKİ ALTINDA

Dalgadan korunmaya yönelik 4-5 metre yüksekliğinde yapılan devlet yolu, kentin önünde bir set konumuna gelmiştir. Bu nedenle özellikle iklim değişikliğine bağlı ani ve yoğun yağan yağmurla birlikte su baskınlarına maruz kalmaktadır. Bu ani su baskınlarında doğru drenaj sistemi olmadığından (dere yataklarının kapatılması, yol altında doğru veya yetersiz sanat yapılarının olması) Araklı yerleşmesini taşkın riski altında kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca kentte yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin birlikte çalışması da bu riski arttırmaktadır. Başka bir gerekçede kent içi yollarının önemli bir kısmının asfaltlanarak geçirgenliğinin azaltılmasıdır. Bu sorunlar aslında kentin tamamına yakınının riskli bölge tercih etmesinden de kaynaklanmaktadır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber