banner238

FINDIK İHRACATÇILARI AR-GE FAAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR…

Bilindiği üzere, fındık, ülkemiz tarımsal ihraç ürünleri arasında tek başına en fazla döviz girdisi sağlayan bir ürün konumunda olduğu gibi, Karadeniz Bölgesi açısından da vazgeçilemeyecek ağırlıkta bir sosyo-ekonomik öneme sahiptir.

Ancak, çok uzun yıllardan bu yana dünya fındık üretim ve ihracatındaki % 80 civarındaki payı ile lider konumunda bulunan ülkemiz, son yıllarda meydana gelen gelişmeler sonucunda bu payın % 65-70’lere düşmesi gibi tehlikeli bir durum ile yüz yüze bulunmaktadır.

Bu sonuç ile karşılaşılmasının en önemli nedenlerinden birisi, rakip ülke üretimlerinin artması ve yeni üretici ülkelerin ortaya çıkması iken, diğer en önemli neden ülkemizdeki verimin diğer ülkelere kıyasla çok düşük gerçekleşmekte olmasıdır. Öyle ki Türkiye’de dekar başına verim ortalaması 80-90 Kg iken Gürcistan’da 180-220, ABD’de ise 260-280 Kg civarındadır.

Verimin düşüklüğü en büyük fındık üreticisi ülke vasfımızı tehdit ettiği gibi, maliyetlerin yüksek kalmasına da neden olduğu için rekabetçiliğimizi de olumsuz etkilemektedir.

Bu çerçevede, sahip olunan kaynakları daha verimli kullanmak suretiyle üretimi ve kaliteyi artıracak çalışmalar gün geçtikçe daha da önem kazanmakta olup, bu çalışmaların fındıkla ilgili tüm paydaşlar için hem sosyal hem de ekonomik geri dönüşümünün çok fazla olacağı tartışılmaz bir gerçekliktir.

Esasen AR&GE çalışmaları ile; ülkemizdeki verimliliği ve kaliteyi artırmanın yanı sıra, bilhassa yurt dışında, ürünlerinde fındık kullanan veya kullanma potansiyeli bulunan firmalar ile nihai tüketicilerde farkındalık yaratmak ve tüketicilerin fındıklı ürünlere olan ilgilerine dikkat çekerek sanayicileri fındıklı ürün imalatı için cesaretlendirmek de hedeflenmektedir.

Bu bağlamda Karadeniz ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak; gerek daha önce yaptırılan AR&GE faaliyetlerini hatırlatmak gerekse son dönemlerde hayata geçirilen AR&GE çalışmaları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek için bugünkü basın toplantısını düzenlemiş bulunmaktayız.

“ DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARI ALT YAPISININ KURULMASI”

- (Üretim, Verim ve Kalite Artışı Sağlayacak Fındık Fidanı için Start Veriliyor)

- (Sağlıklı, Zirai Dona Dayanıklı Fındık Fidanı Üretimi İçin İlk Adım Atılıyor)

Ülkemiz dünya fındık üretiminde lider ülke olmasına karşın, diğer ülkelerle kıyaslandığında, dekara verimin çok düşük olduğu görülmektedir. 1995-2011 yılları ortalama verilerine göre, önemli fındık üreticisi ülkelerden ABD’de fındık verimi 265 kg/da, Gürcistan’da 220 kg/da, İtalya’da 166 kg/da, düzeyindedir. Ülkemizde ise verim ortalaması 88 kg/da olmakla birlikte, toplam fındık üretimimizin yaklaşık %70’ini sağlayan Eski Üretim Bölgesi olarak adlandırılan I. Standart Bölgede yer alan Giresun, Trabzon ve Ordu illerinde 78 kg/da’a kadar düşmektedir. Esasen; dünya fındık üretiminde hala ilk sırada yer almamızın nedeni de en fazla üretim alanına sahip olmamızdır.

Bölgede bahçeler çok yaşlı olduğundan, eski üretim bölgesi dediğimiz alanlara, yeni araştırma bulgularının aktarılması ve yaygınlaştırılması çok önemlidir. İlerleyen yıllarda fındık üretimi yapan diğer ülkeler dikim alanlarını genişlettiği takdirde ülkemizin üretimdeki payı azalmaya devam edecek ve dünya üretiminin talebin üzerinde olduğu dönemlerde ülkemiz açısından olumsuz sonuçların yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Bu çerçevede, özellikle yeni bir üretim tekniği olan mikro çoğaltımla fidan üretimi altyapısının Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) bünyesinde kurulması büyük önem taşımaktadır.

Fındıkta yaşanan bir diğer sorun ise çeşit standardizasyonunun olmamasıdır. Verim ve kalite düşüklüğüne neden olan çeşit karmaşasının giderilebilmesi, yeni geliştirilen üstün özellikteki fındık çeşitlerinden ihtiyacı karşılayabilmek için hızlı ve fazla miktarda üretimin yapılabilmesi ve yaşlı bahçelerin modern ve standart bahçeler şeklinde yenilenebilmesi amacıyla, ülkemizde standart fındık fidanı üretilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Fındıkta bugüne kadar vejetatif çoğaltım yöntemleriyle ilgili çeşitli araştırmalar sonuçlandırılmış, ancak bu çalışmalarda fındıktan fidan elde etmedeki başarı oranlarının düşük olduğu görülmüştür.

Standart fındık fidanı elde etmedeki bu zorluklar, çeşitli araştırma çalışmaları haricinde, fındık tarımıyla uğraşan üreticileri kök ve dip sürgünlerinden elde ettikleri fidanları kullanmaya yönlendirmiştir. Bu şekilde temin edilen fidanlar, gelişme dönemlerinde zayıf kök gelişim özelliği göstermeleri nedeniyle, istenilen verim düzeyine ulaşamamakta ve verim kayıplarına yol açmaktadırlar. Bahsedilen geleneksel fidan üretimi yöntemi, fındık tarımında verimliliğin ve kalitenin her geçen gün azalmasına neden olmakta ve bunun sonucunda ülkemizde birim alandan elde edilen verimin değil, fındık üretimi yapılan alanların artırılmasına gidilmektedir.

FAE’de başlatılan melezleme çalışmaları, kontrollü verim çalışmaları, seleksiyon çalışmaları sonucunda, hem üstün verim ve kalite özelliklerine sahip hem de özellikle Mart sonu – Nisan ayı başlarında gerçekleşen yaprak açım zamanı nedeniyle de ilkbahar geç donlarından korunmak için üreticilere önemli avantajlar sağlayacak fındık çeşitleri geliştirilmiş olup, bu çeşitlerin ivedilikle fındık tarımındaki yerini alarak, üretimdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan olumsuz etkenlerin bu yolla azaltılması ve verim düşüklüğünün başlıca nedeni olan yaşlı fındık bahçelerinin de yenilenmesi sağlanmalıdır. Ancak, hem FAE’de bu talepleri karşılayacak fidan üretim altyapısı henüz kurulmamış, hem de ülkemizde standart fındık fidanı üreten bir işletme henüz tesis edilmemiştir.

Ülkemizde fındık üretiminde verim kayıplarına yol açan diğer bir faktör ise virüs hastalıklarıdır. Virüs enfekteli fındıklarda oluşan meyve sayısında ve dolayısıyla verimde, sağlıklılara nazaran büyük bir azalma söz konusudur. Bu alt yapı projesiyle hayata geçirilecek doku kültürü uygulamaları ile hastalıklardan ari bitkilerin elde edilmesi mümkün olacak ve Türkiye’de bu tip hastalık etmenlerinin yayılması gibi olumsuzluklarına rağmen halen sürdürülen kök ve dip sürgününden elde edilen fidanların kullanılması önlenerek, fındık tarımında standart, hastalıklardan ari fidanların kullanılması sağlanacaktır.

Doku kültürü laboratuvarı altyapısının kurulması ve işletilmesi çalışmaları sonucunda elde edilecek fidanlar kullanılarak tesis edilecek yeni bahçelerin yanı sıra eski bahçelerin de gençleştirilmesi ile üstün özelliklere sahip standart fındık çeşitlerinden oluşan bahçeler yaygınlaşacak, verim ve kalitede artışların sağlanması mümkün olacak, böylece fındık üreticilerinin üretimden elde ettikleri gelir artacak ve ülke ekonomisi bundan olumlu etkilenecektir.

“TÜRK FINDIK ÇEŞİTLERİ KİTABI’NIN YENİLENMESİ”

Lider ülke olmanın sorumluluğu, fındık ile ilgili olan tüm kurumlara ve tüm paydaşlara fındığın bütün yönleriyle ele alındığı bilimsel yayınların yapılması ve bu yayınların başta akademik çevreler olmak üzere ilgili tüm kesimlerin istifadesine sunulması görevini de yüklemektedir.

Bu çerçevede, Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından daha önce 1986 ve 2002 yılında baskıları yapılan ve ilgili çevrelerde geniş yankı uyandırıp ilgi gören “Türk Fındık Çeşitleri” kitabı, Türk fındık çeşitlerinin kimyasal bileşimi ve fındığın beslenmedeki önemi ile ilgili güncel verilere, ayrıca fındığın kalitesini belirlediği kabul edilen fenolik bileşikler ve aroma yapısı ile ilgili detaylı laboratuvar analizi çalışmalarına da yer verilerek daha kapsamlı hale getirilerek geçtiğimiz aylarda yeniden basılmıştır.

Yayınladığı makaleler ve çalışmaları neticesinde fındık konusundaki uzmanlığı dünya genelince kabul gören Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve AÜ Orman Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmüş olan Prof. Dr. İlhami KÖKSAL tarafından kaleme alınan kitap, daha geniş kesimlere ulaşabilmesini teminen fındık ihracatçıları, ziraat odaları, üniversiteler ve halk kütüphaneleri gibi yerlere ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

Diğer taraftan, sadece Türkiye‘de değil, tüm dünyada fındık ticaretiyle uğraşanları, gıda sanayicilerini ve tüketicileri bilgilendirmeyi hedefleyen kitap, bu nedenle aynı zamanda İngilizce olarak da yayınlanmıştır.

“ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE KAHVERENGİ KOKARCA’NIN (HALYOMORPHA HALYS) FEROMON TUZAKLAR İLE GÖZLEMLENMESİ PROJESİ”

- (Gürcistan’dan Gelen, Büyük Zararlara ve Üretim Kaybına Yol Açabilecek Zararlı Böcek İçin Fındıkta Önlem Alınacak)

Kahverengi Kokarca Zararlısı (Halyomorpha hals), Uzakdoğu Asya kökenli bir zararlı böcek olup, 1990’lı yıllarda Kuzey ABD’de, 2000’li yıllarda da Avrupa’da ortaya çıkmıştır. 2016 yılında komşumuz olan Gürcistan’da tespit edilmiş ve bir yıl sonra (2017) epidemi yaparak önemli zararlara neden olmuştur. Aynı yıl Batum’a sınır komşusu olan Artvin’in Kemalpaşa ve Hopa ilçelerinde de görüldüğü bildirilmiştir.

Zararlının erginleri yüksek uçuş kapasitesi sayesinde ülke geneline yayılıp çeşitli kültür bitkisinde zarar yapabilir. Fındık bahçelerindeki zararı sonucu boş, lekeli ve şekilsiz meyve oluşumu meydana gelmekte olup, fındık açısından büyük risk taşıdığı için zararlıyı tanımak önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, fındık tarımı için önemli bir tehdit oluşturan Kahverengi Kokarca Zararlısı’na karşı gerekli önlemlerin alınmasını teminen, Karadeniz Bölgesi’ndeki mevcut yayılış durumunun saptanması amacıyla Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde bir gözlem projesi gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu proje çerçevesinde, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki 6 il, 49 ilçedeki 147 farklı lokasyona yerleştirilen tuzaklar ile zararlının bölge genelindeki yaygınlığı, nimf ve erginlerin çıkış zamanı ve popülasyon değişimi gibi veriler elde edilmektedir.

“FARKLI UYGULAMA YÖNTEMLERİYLE ÇİNKOLU GÜBRE UYGULAMALARININ FINDIKTA VERİM, RANDIMAN VE KALİTE ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ

- (Çinkolu Gübrelerin Fındıkta Verim Artışına Etkisi Araştırılıyor)

Çinko, bitkilerin gelişebilmesi için mutlak gerekli mikro besin elementlerinden birisidir. Fındık tarımı açısından değerlendirildiğinde, toprakta çinko yetersiz olduğunda ürün verimi olumsuz etkilenmektedir. Ancak, Karadeniz Bölgesinde fındığın beslenme durumu ve besin ihtiyaçları tam olarak bilinmediğinden, fındık bitkisinin gübrelenmesi ya geleneksel yöntemlere ya da alışkanlıklara bağlı olarak, eksik veya fazla yapılmaktadır

Bu çerçevede, fındıkta önemli oranda boş meyve oluşumuna ve kalite kaybına yol açtığı düşünülen Çinko eksikliğinin giderilmesinde en uygun gübre dozu ve uygulama yönteminin belirlenmesi ve boş meyve oranının azalması üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü işbirliğinde bir araştırma projesi gerçekleştirilmektedir.

Bu proje kapsamında, Ordu ilinde toprakta Çinko noksanlığı bulunan bahçelerde, iki yıl süre ile Çinkolu gübrelerin fındıkta verim ve randımanı üzerine olan etkileri tespit edilecektir. Böylece, fındıkta boş meyve oluşumunu önlemeye yönelik uygun Çinko dozu ve uygulama yöntemi belirlenmiş olacaktır.

FINDIK İHRACATÇI BİRLİKLERİ TARAFINDAN YAKIN GEÇMİŞTE YAPTIRILAN DİĞER AR-GE PROJELERİ

1-TARIM İL MÜDÜRLÜKLERİ PROJELERİ

Fındık Yetiştiriciliğinde Kalite ve Verimliliği Arttırma Projesi 11 Mart-30 Nisan 2014

Birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün alınmasını sağlayarak, ihracatımızın 2023 yılı hedeflerine ulaşması ve dünya pazarlarındaki lider ülke konumumuzun devamının sağlanması amacıyla Fındık Tanıtım Grubu’nun (FTG) destekleriyle Ordu İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü koordinasyonunda Ordu ve Düzce illerini kapsayan “Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Kalite ve Verimliliği Arttırma Projesi”, 11 Mart – 30 Nisan 2014 tarihleri arasında Ordu ve Düzce illerindeki 35 merkezde gerçekleştirilmiş ve eğitime toplam 2.269 üretici katılmıştır. Sözkonusu proje kapsamında, Yaşlı Bahçelerin Gençleştirilmesi, iyi tarım uygulamaları, zararlılar ile mücadele vb. konularda fındık üreticilerine uygulamalı olarak eğitimler verilmiştir. Eğitime katılanlara budama makası, budama testeresi, fındık yeşil kokarcası ilacı, fındık kurdu ilacı, çanta ve 6 farklı konuda hazırlanmış liflet dağıtılmıştır.

Fındık Yetiştiriciliğinde Fındık Yeşil Kokarcası Eğitim ve Uygulama Projesi 12 Mayıs – 12 Temmuz 2015

“Fındık Yeşil Kokarcası Palomena prasina (L.)” zararlısının yol açtığı gizli urun son zamanlarda artış göstermesi ve fındığın kalitesinde bozulmaların artması üzerine, konunun uzmanları tarafından hazırlanan “Türkiye Fındık Yetiştiriciliğinde

Fındık Yeşil Kokarcası Eğitim ve Uygulama Projesi çerçevesinde

12 Mayıs – 12 Temmuz 2015 tarihleri arasında Giresun, Ordu ve Düzce illerinde fındık üreticilerine uygulamalı olarak eğitimler verilmiştir. Ordu ilinde 6, Giresun ilinde 5 ve Düzce illerinde 5 olmak üzere toplam 16 ilçeden 30’ar çiftçi olmak üzere 480 çiftçiye eğitim verilmiştir. Eğitime katılan üreticilere fındık bakım ve besleme, fındık kurdu ve fındık yeşil kokarcası ile mücadele konularında ayrıntılı bilgiler aktarılmıştır. Eğitime katılan 480 üreticinin her birine Fındık Tanıtım Grubu tarafından sağlanan kaynakla alınan fındık yeşil kokarcasına karşı etkili ruhsatlı kimyasal ilaç, budama makası ve fındık yetiştiriciliği kitabı hediye edilmiştir. Fındık Yetiştiriciliğinde Budama Elemanı Benim Uygulamalı Eğitim Projesi 16 Eylül – 10 Kasım 2015 Fındık tarımında birim alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün almayı kısıtlayan faktörlerin en önemlilerinden biri olan budama hataları ve bitki besleme konularında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Düzce İl Müdürlükleri işbirliğinde 16 Eylül – 10 Kasım 2015 tarihleri arasında “Fındık Yetiştiriciliğinde Budama Elemanı Benim Uygulamalı Eğitim Projesi” gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında düzenlenen eğitimlere 1065 kişi katılmış ve katılan kişilere fındıkta tekniğine uygun yapılan budama ile bitki besleme konusunda eğitimler verilmiş ayrıca eğitime katılanlara budama makası, budama testeresi, yağmurluk, 7 değişik konuda hazırlanan liflet ve fındık yetiştiriciliği kitabı ile “Katılım Belgesi” verilmiştir. 2 Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Fındık Bahçeleri Projesi 05 Ekim – 07 Kasım 2015 Fındık tarımında birim alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün alma amacına ulaşabilmek için tekniğine uygun olarak örnek bahçeler oluşturarak verim ve kalite farklarının ortaya çıkarılması amacıyla Ordu İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü koordinasyonunda Ordu ve Giresun illerinde 05 Ekim – 07 Kasım 2015 tarihleri arasında “Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Fındık Bahçeleri Projesi” gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Ordu ilinde 18 ilçede, Giresun ilinde 12 ilçede olmak üzere toplam 30 ilçede 5 ila 10 dekar aralığında budama ve gençleştirme çalışmaları yapılarak örnek fındık bahçeleri oluşturulmuş ve toplamda 223 dekar alanda uygulama yapılmıştır. Fındık Yetiştiriciliğinde Fındık Kozalak Akarı ile Kültürel Mücadele Projesi 12 Ocak – 11 Şubat 2016 Fındık yetiştiriciliğinde verimi olumsuz etkileyen zararlılardan biri olan fındık kozalak akarı ile etkili bir mücadele yapılmasını sağlamak ve ortalama verimin ve ürün kalitesinin artırılması amacıyla Ordu İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü koordinasyonunda Ordu ve Giresun illerinde 12 Ocak – 11 Şubat 2016 tarihleri arasında “Türkiye Fındık Yetiştiriciliğinde Fındık Kozalak Akarları ile Kültürel Mücadele Projesi” gerçekleştirilmiştir. Giresun ilinde 12, Ordu ilinde de 12 olmak üzere 24 ilçede gerçekleştirilen eğitimlere toplam 625 fındık üreticisi katılmıştır. Eğitimlere katılanlara kompoze yaprak gübresi ile fındık yetiştiriciliği kitabı dağıtılmıştır. Fındık Yetiştiriciliğinde Budama Elemanı Benim Uygulamalı Eğitim Projesi -2 27 Eylül – 20 Kasım 2016 Fındık tarımında birim alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün almayı kısıtlayan faktörlerin en önemlilerinden biri olan budama hataları ve bitki besleme konularında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Düzce İl Müdürlükleri işbirliğinde 27 Eylül – 20 Kasım 2016 tarihleri arasında “Fındık Yetiştiriciliğinde Budama Elemanı Benim Uygulamalı Eğitim Projesi” ikinci defa gerçekleştirilmiştir. Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Fındık Bahçeleri Projesi 03 Mart – 09 Nisan 2018 Fındık üretiminde kalite ve verimliliği olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması amacıyla, Ordu İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü koordinasyonunda 2015 yılından sonra ikinci defa gerçekleştirilen proje çerçevesinde, Ordu ilinin 19 ilçesindeki 41 noktada toplam büyüklüğü 429 dekar olan örnek bahçeler seçilmiş olup, söz konusu bahçelerde, budama, gübreleme, toprak analizi ve zararlılar ile mücadele hususunda üreticilere uygulamalı eğitimler verilmiştir. 2-FINDIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ PROJELERİ Fındık tarımındaki ortalama verimin arttırılması ve daha kaliteli ürün elde edilebilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (FAEM) işbirliği içinde aşağıdaki projeler uygulanmaya başlanmıştır:

-Fındık kokarcasıyla entegre mücadele programlarına uygun alternatif mücadele yöntemlerinin araştırılmasına yönelik “Fındık Kokarcası Mücadelesinde Farklı Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması Projesi” (2015-2016) -Fındıkta farklı tozlayıcı çeşitlerin meyve ve iç kalitesine etkilerinin araştırılması amacıyla “Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Meyve ve İç Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Projesi” (2015-2016) -Fındıkta ilkbahar donlarından korunmak için kaolin, bitkisel yağlar, beyaz latex boya ve bordo bulamacı uygulamalarının fındıkta tomurcuk patlamasının geciktirilmesine etkilerinin araştırılması amacıyla “Fındıkta İlkbahar Donlarından Korunmak için Yaprak Tomurcuklarının Açımını Geciktirici Bazı Uygulamalar Projesi” (2015-2016) -Fındık fidanlarını üretmek isteyen fındık üreticilerine, kaliteli, sağlıklı, piyasaların taleplerine uygun özelliklerde sertifikalı fındık fidanı yetiştirebilmeleri için gerekli altyapıyı oluşturarak sertifikalı fındık fidanına geçişin sağlanması amacıyla “Fındıkta Sertifikalı Fidana Geçiş Projesi” (2015-2016) -Türkiye fındık üretim alanları içerisindeki farklı bölge ve yüksekliklerde en iyi performansı gösteren fındık çeşitlerinin belirlenmesini teminen Giresun, Ordu, Sakarya yörelerinde bahçeler tesis edilerek, bölgelere göre uygun çeşitleri belirlemek, verimden düşmüş yaşlı bahçelerin gençleştirilmesi ve yeni bahçelerin kurulması aşamasında farklı ekolojilerde performansı iyi olan çeşitleri tespit edebilmek amacıyla “Melezleme ve Seleksiyon Yolu İle Islah Edilen Bazı Fındık Çeşitlerinin Farklı Ekolojilerdeki Performanslarının Belirlenmesi Projesi” (2016-2020) -Ülkemizin farklı bölgelerinde yetişen yabancı ot ve bitkilerden elde edilen ekstraktların, “Fındık Yeşil Kokarcası Palomena prasina (L.)” ile mücadelede kullanılma olanaklarının araştırılması, etkili bulunan ekstraktların pratiğe aktarılması ile çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmayan bir mücadele metodunun geliştirilmeye çalışılması amacıyla“Bazı Bitkisel Ekstratların Fındık Yeşil Kokarcasına Karşı Toksik, Repellent, Beslenme, Yumurtlama ve Üremeyi Engelleyici Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi” (2016-2018) 3-TÜBİTAK İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER Fındığın Obez Olgulardaki Yerinin ve Polifenollerinin Araştırılması Projesi 2017 Giresun Ticaret Borsası ve Fındık Tanıtım Grubu tarafından desteklenen ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında farklı fındık ürünlerinin (natürel fındık, kavrulmuş fındık, fındık zarı ve fındık yağı) polifenol bileşikleri ve antioksidan aktiviteleri araştırılmıştır. Obezite ile ilgili çalışmalarda, fare modelleri ve hücre kültürü gen ekspresyonu üzerinde çalışılmış olup, çalışılan fındık ürünlerinin farelerde kilo artışına sebep olmadığı hatta kilo kaybetme yönünde bir eğilim gösterdiği gözlemlenmiştir. Aynı şekilde hücre kültürü gen ekspresyonu kapsamında yapılan çalışmalar da fındıkta mevcut olan polifenol ekstraktının kilo artışına neden olmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, insülin direnci ve tip-II diyabet oluşumunu baskıladığı görülmüştür. Sonuç olarak, çalışma sonucuna göre, fındığın kilo artışına neden olmadığı ve hatta düşüş yönünde eğilim gösterdiği ispat edilmiştir. Bu durum, fındığın anti-obezite etkisinin de olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber