8MART KADINLAR GÜNÜ

Dtinya Kadrnlar Günü her yrl 8 Mart'ta kutlanan ve Birlegmig Milletler tarafindan tarumlanmrg ve kadrnlarrn hak ve egitlik isteklerini dile getirdikleri, kadrn olmaktan dolayr yagadrklarr sorunlarrna dikkat gekmek igin bir araya geldikleri uluslararasr bir gtindtir. insan haklarr temelinde kadrnlarrn siyasi ve sosyal bilincinin geligtirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal bagartlarrrun kutlanmasma aynlmaktadrr. 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde kadrn iggilerin diigiik i.icret ve insanlk drgr gahgma kogullan altrnda gahgmaya kargr yaptrklan grevde katledilen kadrn iggileri; her tiirlti sdmi.irii, giddet, ve baskrya mar:uz kalan biitiin kadrnlar nezdinde saygryla aruyoruz. Ttirkiye'de ilk kez l92l yrhnda kadrnlar tarafindan "Emekgi Kadrnlar Giin0" olarak kutlanmaya baglayan 8 Mart; 1990'h yrllarda kadrn kuruluglarrrun sayl ve geqitlili[inin artmasr ile beraber daha genig bir katrhmla kutlamlrr oldu. Bizler TMMOB TRABZON irr X.q.uIN KOMiSYONU olarak 2012 $ubat ayrndan itibaren resmi olarak gdreve bagladrk. Mtihendis-mimar ve gehir planlamacrst olarak gultgun kadrn meslektaglanmrzla birlikte meslelimizin yticeltilmesi ve meslekte kadrn olarak gal r gmarun zorluklarr tizerine gah gmalar y apmaktay v. TMMOB TRABZON iXr X,q.OIN KOMiSYONU olarak gahgmalarrna yolun bir gekilde devam eden biz kadrnlar; erkekler ile birlikte di.inyayr ve akh anlamlandrran kadrnlann yagadrgr sorunlan toplum bilincine grkararak ve gergek gdztimlerine ydnelerek, kadrnlara uygutanan her ttirlti ayrrmcrhlrn kdkten gdztilmesi igin dzenli davranmak ve 96ziim bulmak zorundayn.

TMMOB TRABZON  İKK KADIN  KOMiSYONU

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber