Araklı'da topyekün kalkınma

İyi Part Belediye Başkan Adayı Suiçmez ilçenin fotoğrafını çekti, değişim için projelerine değindi

İYİ Parti Araklı Belediye Başkan Adayı Hasan Suiçmez, Araklı’yı yeniden dizayn edeceklerini ifade ederek, önemli açıklamalarda bulundu. Suiçmez, Araklı’nın her geçen gün geriye gittiğini belirterek, “31 Mart seçimleri, ülkemiz için olduğu gibi Araklı’mız için de bir şans. Bizler, bu yola çıkarken, 3 günlük proje çalışmalarıyla değil, yıllardır üzerimize durup konuşup, tartışıp geliştirdiğimiz plan ve programlarımızla göreve talip olduk. Araklı’nın sorunlarını bilen bir kişi olarak, sevdam olan memleketime hizmet için varım” dedi.

İşte Suiçmez’in o açıklamaları: 

A’DAN Z’YE ARAKLI 


Araklı kenti 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu il ölçeğinde hazırlanmış kesinleşmemiş bulunan 1/50000 ölçekli Trabzon İl Çevre Düzeni Planı paftası, 1/25000 ölçekli nazım imar planının plan hükümleri, kent merkezine yönelik herhangi bir (vizyona yönelik) öngörüsü bulunmamaktadır. Nazım imar planında kentsel sosyal ve teknik donatı alanlarının nüfusa bağlı olarak dengeli dağıtılması ve bu donatılara erişimin kolay olması için bölgeleme (komşuluk birimleri tasarımına olanak sağlayacak biçimde) yapılmasında fayda vardır. Bu bölgeleri yollar, fiziksel sınırlar (dere vb.), arazi kullanım türleri tanımlayabilir. Araklı imar planlarında bölgeleme yapılmadığından, kentsel sosyal ve teknik donatı alanlarının dağılımında bir düzen yoktur.

EĞİTİMDEN ASLA  TAVİZ VERMEYECEĞİZ 

Kent içerisinde yer alan eğitim tesislerinin yetersizliği ve hizmet etki alanı açısından hizmet veremiyor (ilkokul/ anaokulu/ kreş gibi) olması önemli sorunlardandır. Yani yapılı çevre içindeki mevcut tesislerin alan büyüklüklerinin zorunlu koşullarda standartların altında kalması önemli sorun oluşturmakla birlikte, kentsel gelişme alanlarında önerilen yeni donatıların asgari büyüklük ve konum niteliklerini sağlamasına dikkat edilmesi gerekir.

KENTİN FARKLI BÖLGELERİNE 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde ilçe sınırları dahilinde yapılan planlamalarda açık ve yeşil alanlar: Çocuk bahçesi, park, meydan, semt spor alanı, mesire yeri, rekreasyon vb. gibi olarak sınıflanmaktadır. İmar planında kamusal açık ve yeşil alanların tamamı yetersizliğin dışında “park” alanı olarak planlanmıştır. Özellikle kentin farklı bölgelerinde yeşil alanın ne komşuluk biriminde ne mahalle ölçeğinde ne de kent ölçeğinde hizmet edeceği park, çocuk oyun gibi alanları bulunmamaktadır. Bu yönde fırsata dönüştürülecek doğal alanları (kıyı alanları-dere ve deniz gibi) bulunmaktadır. Öncelikli olarak Araklı halkına sağlıklı yaşam için bu imkanların sunulması gerekir. Ayrıca bu gibi alanlar kentin hava alma ve boşalma (afet durumunda)  alanları olarakta kullanılacak nitelikte ve dağılımda olması gerekmektedir. Kent merkezinde MİA (merkezi iş alanına yönelik planın herhangi bir ön görüsü bulunmamaktadır. Belediye ve yakın çevresinde trafiğin (oto parklar dahil) bu kadar yoğun olduğu alanlarda özellikle bazı aksların mutlaka yaya ağırlıklı olarak tasarlanması gerekir. Buralara trafik ancak zorunlu durumlarda (ambulans, itfaiye gibi) hizmetler için ve belli saatlerde mal indirme ve bindirme yapmak için kullanıma imkan vermelidir.

EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İyi Parti Belediye Başkan Adayı Eğitimci Araştırmacı Yazar Sn. Hasan Suiçmez’den yine projelerinden birisi hakkında bilgi edindik. * Adaylığınız Araklı’ya heyecan ve hareketlilik getirdi. Özellikle eğitim dünyası, çeşitli üniversiteler ile sıkı diyaloglarınız ve bürokrasi dünyasındaki iletişim gücünüz bu hareketliliğin en önemli sebebi olarak görülüyor. 

MİMARİYE UYGUN BELİRLEYECEĞİZ

Ayrıca; turizm, ticaret gibi gelişen sektörleri desteklemek; bu sayede hem kendine yeten hem de bölge ekonomisini güçlendiren, çeşitlendiren bir iktisadi yapı oluşturmak Araklı’nın önceliği olacaktır. İlçe sınırları içerisinde ekolojik, tarihi, arkeolojik, kültürel özellikleriyle önem arz eden bütün turistik ürünlerin mutlak korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, yayla turizmini, ekolojik kaynakları koruyarak ve yapılaşma koşullarını geleneksel yapılaşma biçimlerine ve mimariye uygun belirlemek şartıyla Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı göz önüne alınarak geliştirilecektir.

KENT KİMLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK

Yaya yollarında ağaçlandırma, cephe düzenlemeleri, tabela ve ışıklandırma gibi kentsel tasarım öğeleri geliştirilecektir. Kısaca yaya konforunu arttıracak her türlü düzenleme yapılacaktır. Bunun için trafik düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Eski devlet karayolunun deniz tarafında da Yılmazcebi Caddesi’nin de bu doğrultuda cephe düzenlemesi ve peyzaj düzenlemesine ihtiyacı bulunmaktadır. Yine merkez büyük cami ve yakın çevresi için (bölge tanımlaması yapılarak) kentsel tasarım rehberi hazırlanarak kent sülietine, kent kimliğine katkı sağlayacak geleneksel yapı kültürünün yansıtılacağı bir anlayışla yeniden bir düzenlemeye gidilecektir. 

SOKAK-CADDELERE ÖNCELİK VERİLECEK

Kentin simgesi haline gelmiş yapıların yapı kültürünü yansıtacak imar notları geliştirilerek yapı kültürünün yaygınlaşması sağlanacaktır. Bu süreç özellikle sokak sağlıklaştırması kapsamında yayalaştırılacak sokak veya caddelerde öncelikli ele alınacaktır. Günümüzde kentlerin yaşadığı en önemli problemlerden biri, ulaşımda kademelenmenin olmamasıdır. Kent içi yolların; ana yollar, ikincil yollar, toplayıcı yollar ve yerel yollar şeklinde kademeli planlanması okunaklı ve işlevsel bir ulaşım ağı oluşturmada kilit roldedir. Ana yollar komşuluk birimlerinin sınırlarını oluşturmakta ve trafik akımı sağlamakta; ikincil yollar ana yolu destekleyen temel besleyici yollar; toplayıcı yollar komşuluk birimlerindeki trafiği süzerek ana yollara taşıyan ve ana yollardaki trafiği komşuluk birimlerine dağıtan görece kısa mesafeli yollar; yerel yollar ise komşuluk birimleri - konut adaları arasında/içlerinde erişim amaçlı yollardır. Araklı’da bu yönde bir yol kademelenmesi bulunmamaktadır. Bütün yollar eş düzeyde hizmet vermektedir. Eski Sürmene Caddesi’nin hangi amaçlı kullanılacağı, nasıl bir rol verildiği çok algılanamamaktadır. Kaldı ki kent içerisindeki yolların hangi kademede hizmet verdiği de pek anlaşılamamaktadır. 


KÖHNELEŞMENİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kent merkezinde özellikle yol dokusunun çok dar sokaklardan oluşması ve genellikle de çok katlı olmasından dolayı tünül niteliğine dönüşmüş, kapalılık hissi ile insanı ezen sokakların mutlaka yol genişliğine bağlı ve insanı ezmeyecek nitelikte bir yükseklikte tutulması gerekmektedir.  Kent sağlığı açısından da önem taşıyan bu anlayış kentin kimlikli hale dönüşmesine neden olacaktır. Kentin merkezinde terk edilen konut alanlarının mutlaka daha nitelikli, sağlıklı ve konforlu hale getirilerek konut kullanımına sunulması gerekmektedir. Böylece kenti daha hareketli ve günün her saatinde güvende olmasını sağlarsınız. Bu anlamda “Kentleşme Şurası”nda da ifade edildiği gibi mutlaka kent merkezindeki köhneleşmenin önüne geçilmesi gerekmektedir. 

DAHA NİTELİKLİ YAPILAR…

Ayrıca inşaat yapım sürecinde daha çok yapı yapmak yerine daha nitelikli, insan salığını ön planda tutan bir anlayışla yapım süreci gerçekleştirilmelidir. Yalıtımı yapılmış, cephesi tamamlanmış, çatısı sonuçlandırılmış binalara yapı kullanma izni verilmesi gerekir. Araklı bu çerçevede bitmemiş binaları ile her an şantiye havasında bir kent görünümü vermektedir. Bu yaklaşımı özellikle kentten geçenlerin izlenimlerini yok etmek için ikinci önemli sülieti transit geçenlerin algısını yok edecek, kıyıdan algısını değiştirecek bir bakışla kıyıya cephe veren yapıların mutlaka düzenlenmesi gerekir. Yeni yapılanmalarda ve eski yapılarda mutlaka cephe düzenlemeleri ve peyzaj düzenlenmesiyle görsel etkiyi değiştirmek gerekmektedir. 


AGRO TURiZM GELiYOR…

Projelerinizde AGRO-TURİZM’den bahsettiniz. Nedir AGRO-TURİZM? Bilgilendirir misiniz? 


Tarım ve turizm ortak özellikleri bakımından birbirlerini tamamlar niteliktedir. İki sektörün birbiri ile olan ilişkisi, insanların doğal yaşama duydukları özlem ve kaynakların giderek tüketilmesi tarım ve turizmi bütünleştirerek bir paydada toplayan agro-turizmi ortaya çıkarmıştır. Kaynakları koru kullan düşüncesi ile hareket eden agro-turizm, tarımsal alanlara zarar vermeden sürdürülen bir turizm türünü ifade etmektedir. Karadeniz’in en büyük turizm (Kültür ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi) alanı Araklı sınırları içerisinde olduğunu düşündüğümüzde bunu ilçe için fırsata dönüştürmek gerekir, tamda eko turizmin merkezi olacak niteliktedir. Erişim kolaylığı da dikkate alınarak bütün köylere turizm için bir rol tanımlamak gerekir. Ve doğrudan köylünün işin içinde olması ön koşul olmalıdır. Geleneksel konut mimarisi olanları korumak ve yenilerini de bu yönde çevreyi çok tahrip etmeden bu kültürel mirasa uygun olarak gerçekleştirmek gerekir.

TURİZM ALANI BÜYÜK FIRSAT

Tarım ürünlerinin olduğu noktada AGRO-TURİZM desteklenmelidir. Kentte yaşayıp çamurun özlemini çeken ama köyde yeri olmayanlara bu fırsatı tanımak. Burada köyde yaşayanların büyük çoğunluğu yararlanabilir. Kırsal kalkınma aracı olarak agro-turizm özellikle kırsal alanda yaşayan yerel halkın yaptığı faaliyetler doğrultusunda gelir seviyenin artmasını sağlamakla birlikte, sosyo-kültürel açıdan da gelişimine katkı sağlamaktadır. Özellikle çiftçilik ve tarımla uğraşan yerel halk için ekonomik çeşitliliğin oluşmasına da katı yapmaktadır. Turizm alanı bunun için bir fırsattır. Ayrıca bu bölge için turizm master planının hazırlanmasını planlamış bulunmaktayız.KIYI ALANLARINDA KORUMA-KULLANMA

Size göre kendisine yeten ve dışarıya hizmet verebilen, doğal güzellikleri erişilebilir bir Araklı nasıl oluşabilir? 


Bu vizyona hizmet edebilmek için öncelikli olarak Araklı ilçe sınırları içerisinde var olan doğal ve kültürel değerlerimizin korunması gerekmektedir. Çevre düzeni planında ekolojik sürdürülebilirlik başlığında bölgedeki doğal kaynakları, çevre dengesi ve doğal eşikler göz önünde bulundurarak korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak hedefleri tanımlanmış bunun için; doğal ve ekolojik eşiklerin göz önünde bulundurulduğu sürdürülebilir arazi kullanım kararları geliştirmek, bölgenin biyoçeşitliliğini ve endemik türleri korumak üzere ekolojik hassasiyeti olan bütün alt-bölgelerin mutlak korunmasını sağlamak, içme ve kullanma suyu kaynaklarının, su toplama havzalarının, yer üstü ve yeraltı sularının korunmasına yönelik arazi kullanım kararları geliştirmek, yayla alanlarında yoğun yapılaşmanın ve çevre kirliliğinin önüne geçmek, ilçenin tamamına hizmet edebilecek, geri dönüşüm sağlayabilecek katı atık yönetim sistemi oluşturmak, çöp depolama ve entegre tesislerinin ilçemize daha uzak ve yoğun ormanlık alanların gözden uzak bölgelerine kaydırılması için bir çalışma planı hazırlamak, denizin ekolojik dengesini tehdit eden kullanımları kısıtlamak, kıyı alanlarında koruma-kullanma dengesini oluşturmak gerekmektedir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber