TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirmesi
TMMOB Trabzon il Koordinasyon Kurulu Degerlendirmesi
Matematik bilgi kapasitesi tist seviyede olan, hig kimseye rant sa!lamayan ve bu
yolda gallgmayan Mimar ve MUhendisler olarak Trabzon Briytjkgehir Belediyesi'nin
Kahramanmarag caddesi rrafik D0zenlemesi igin hazrrladr!r B planr ile ilgili
degenledirmelerimiz agaOtdaki gibidir. Degerlendirmemiz iki bolijmden olugmaktadrr. Birinci
bolumde ulagrm master planr ile ilgili gdr0glerimiz, ikinci bolumde hazrrlanan B plant igin
yaptrQrmlz tespitler ve onerilerimiz bulunmaktadrr.
Birinci b6liim; ulagtm master plant giiriigii
Mevcutta Trabzon BLiytikgehir Belediyesi'nin ulagrm ile ilgili agrklanmlg, onaylanmrg
krsa,orta ve uzun vadede bir Ulagrm planr bulunmamaktadrr. Bu plan yaprlmadan EozLim aramak gLinliik problemlerle u$ragmaktan, lokal gozllm arayrglarrndan ve gtinLi kurtarmaktan
ileriye gidemeyecektir. Bugi.in yaprlan galrgm alar rrabzon gehrinin gelecekte higbir problemini gozemeyecek ve daha buyLik problemlerle kargr kargrya brracaktrr.
Kahramanmarag Caddesi kendisi ve yakrn gevresi ile birlikte dugi.inrilmeli ve bt.itiln
gdrevlerini Ulaglm Master Planrndan almalrdrr. Tekil olarak problemin g6ziilmeye Qattgttmasl iilkemizin, insanrmtztn zamanrnrn ve kaynaklannrn yanlrg kullanrlmasrna sebeb olmaKtadrr.
Problemleri sadece arag trafi!i olarak gormek ve bu sorunla ilgilenmek, yaprlmakta olan
hazlrllklarln ne denli yanltg baglanrldrgrnrn temel gostergesidir. Dogrusu Ulagrm Master plant
bagllor altlnda Trabzon'u planmakla baglamaktrr. Bu plan belki de daha faiklr tagrma ttirleri
ve daha farkL grizergahlarla gozr]mtl sunabilecektir.
ikinci biitiim; Haztrlanan B planr igin yap an tespi er ve ijneriler
1. Hazrrlanan proje daha once Trabzon'a anlatrlan meydan ve gevresi trafik
d[.izenlemesinin devaml deQildir. Daha once hazrrlanan galrgmada bir sonraki adtmrn
Kahramanmarag Caddesinin arag trafiline kapatrlmast olarak aQtklanmts olmasrna
ra!men gimdi bu adrmtn iptal oldugu gorLilmektedir.
2 B planrnda arag yolu ortadan sabit donatrlarla tek geritli iki hatta bol nmrjg ve
bokinme ile kendi igerisinde doQurulan kaosun goztilmesine galtgtlmtgttr.
3. Tek geritli iki yol ara gegiglerle iinlem alrnmaya galrgrlsa da her zaman trkanmaya, acrr
durum gegiglerinde zorlanmaya m0saittir.
4. Sag gerit kulvarda toplu tagtma ve dolmug tagrmactltorna ayllmasr ve duraklarda
slnrrll araq bekleme yaptlmasr planlamasr higbir zaman baganlt olamayacak ve yolun
bu krsmrnrn stirekli trkantk olmaslna zemin haztrlayacakttr.
5. Sol geritin sivil araglara ayrtlmast ve indi bindi yaprlmasr igin durak ayllmamasl
projenin temel sorunudur. Meydan Eevresinde ve Kahramanmarag caddesinde
sivillerin duraksrz kalmasr bu trafik dtizenlemesinin en b ytrk eksikliOidir. 6. Sol gerit igerisinde Kent Mtizesi dntinde yolun sol cephesine durak koyutmast ve
durakta turizm amaglt arag ve otobijslerin gelecek olmast bu alanln verimlj
kullanrlmasrna olanak saglamamaktadtr. Sol cepheye yanagrp saodan yaprlan indi
bindiler, yolcu yr!rlmalarr her zaman akan trafi!in oniine engel olarak ortaya
gtkmaktadtr.
7. Kahramanmarag Caddesinin dogu giriginde 60 m.'lik hatta Cumhuriyet Caddesinden
gelen dolmuglarla Uzun sokaktan gelen araglarrn gapraz gegigi igin yeterli degildir ve
ciiziimii vnktr rr
Qargr Mh. Cevizalh Sk.Yavuz Selim i9 Merkezi No:5 Ortahisar / TMBZON . Tel:0462 322 L477 o Fax:. 0462 327 77 69
trabzon@mmo.org.tr . www.tmmob.org.tr
8. Aynr gekilde Marag Caddesinin batt gtktgtnda 50m.'lik hat boyunca iki b6lirnmLjg
yoldan gelenlerin eapraz geqig yaparak kuzeyde Gazipaga Caddesine ve giineyde
Eski Ba!kur binasr yoniine dontigleri alanrn kullanrmrnt oldukqa karmaglklagttrmtstrr.
9. Kahramanmarag Caddesi'nin batt ucunda Suluhan igmerkezi'nin arka sokaolnda
bulunan otoparklarrn girig grkrglan caddeyi tamamen kilitliyecektir. Bu sokaga trafik
rgrgt koyulmasr qok anlamstz olmakla birlikte sorunu g6zmek yerine sorunu
arttracaktrr. Tek geritli sol yolda bu sokaoa girig ve gtkrg igin kullantm strastnda ikinci
geritten kagrg olmayaca!l igin kuyruk olugumuna sebep olacaktlr.
Onerilerimiz;
Kahramanmarag Caddesinde kargtlagtlan trafik karmagasl ve sorunu, trafik
kurallanna uyulmamast ve bunun denetlenmemesi nedeniyle meydana gelmektedir.
Kahramanmarag Caddesi'nin mevcut kullantmda stktntt olugturan konu yol kenarlndaki
otopark kullanrmrna izin verilmesidir. 380 m.'lik bir caddede 4 gorevli ile bu problem
agrlabilir ve cadde ideal kullantmrna kavugabilir. 4 kigi ile yaprlamayan trafik denetimi
karmakarrgrk bir proje ile dtizenlemeye qallgmak ve daha Eok sorun oluqturacak gozum
sunmak, zaman ve maddi kayrptan bagka bir ige yaramayacaktlr.
Yaptr!rmrz incelemeler sonucunda bu duzenleme ile sorunun goziilemeyeceoi ve
daha gok sorun olugaca!t kanaatine vartlmlgtlr.
Bu sebeble proje qozrJm odakh herhangi bir oneri getirmemekte ve yolun bu tlnerme
ile daha kullanrgh bir hala getirilemedi!ini tespit etmekteyiz.
Ayrrca geqen bir aylrk stiregte Trabzon BLiyLikgehir Belediyesi tarafrndan yaptlan hafif
raylr sistem galgmasr tanrtrlmrg ve bu galrgmantn bugr'in sunulan B planr ile higbir
yakrnlrQr ve ortaklr0r bulunmamaktad tr. Ya rayh sistem ya da Kahramanmarag Caddesi B
planl yap llamayacaktrr. Aynr kurumun ay zaman diliminde aynl yer iginden birbirine iki
zrt projeyi gahgmast ve bunu kamuoyuna sunmast taraftmlzdan pek anlagllamamaktad lr.
Ozellikle hafif ray| sistem marag caddesi Ozerinde planlanmtg fakat Kahramanmarag
Caddesi B planrnda yer almamtgttr ve imalat yeri de yoktur.
Daha garip olanr hafif raylt sistemin bize sunulan planda doQu batl istikametinde
galtgmast planlantrken Kahramanmarag Caddesi B planr trafik di.jzenlemesinin hala batl
dolu yonOnde 6nerilmesi anlagrlamaz ve plansrzh$rn en belirgin tespiti olarak onlimuze
koyulmaktadrr.
Onun igindir ki TMMOB ll Koordinasyon Kurulu olarak acilen Trabzon Ulaglm Master
plant qaltgmalanna baglanrlmasr gereklili!ini rsrarla vurguluyor ve galrgmalar igin hertUrl0
deste$i verecelimizi de "Kentin Sakini Degil Sahibi Olaltm" ilkesinden hareketle bir kez
daha bildirmek istiyoruz.
TMMOB Makina M0hendisleri Odast Trabzon 9ubesi
TMMOB ingaat M0hendisleri Odasr Trabzon $ubesi
TMMOB Elektrik MLihendisleri Odast Trabzon 9ubesi
TMMOB Mimarlar Odast Trabzon $ubesi
TMMOB Jeoloji Mtihendisleri Odast Trabzon $ubesi
TMMOB Jeofizik Miihendisleri Odast Trabzon 9ubesi
TMMOB Harita ve Kadastro Mtihendisleri Odasr Trabzon $ubesi
TMMOB Ziraat Mi.ihendisleri Odast Trabzon 9ubesi
TMMOB Orman Mtihendisleri Odast Dogu Karadeniz $ubesi
TMMOB $ehir Plancrlarr Odasl Trabzon Subesi
TMMOB Peyza.j Mimarlarr Odast Trabzon $ubesi
TMMOB ig Mimarlar Odast Trabzon $ubesi
TMMOB Maden Mtihendisleri Odast Trabzon ll Temsilciligi
TMMOB Kimya M0hendisleri Odasr Trabzon Bolge Temsilcili$i
TMMOB Meteoroloji Muhendisleri Odasr Trabzon ll Temsilciligi
TMMOB Cevre MUhendisleri Odasr Trabzon Bolge Temsilcili0i

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber