14 Mayıs’ da asıl olanların, vekaleten ve vekil olarak  meclise gönderdiklerinden ve  sonucu büyük ölçüde belli olan 28 Mayıs oylaması sonrasında TÜRKİYE BAŞHİZMETKARI veya diğer adıyla CUMHUR BAŞHİZMETKARI  olarak vazifelendirdiğinden beklediklerimiz:

                *Hem Cumhur Başhizmetkarı hem de parti başkanlığının beraber olmasının zararları net bir şekilde görülmüş, ‘Devlet Baba’ olarak vasıflandırılan Devletin başı, bu sistemle tarafsızlığını yitirmekte, toplumun tamamını kucaklayamamaktadır. Seçildikten sonra parti rozetinin çıkarılması ve parti başkanlığının bırakılması.

                *Belediye başkanlarının da seçildikten sonra parti rozetini çıkarması, belediye seçimleri dışında hiçbir siyasi faaliyete katılmaması. Kamu görevlilerinin ise hiçbir siyasi faaliyette bulunmaması, tarafsız kalmasının sağlanması. Bir vali, bir kamu kurum idarecisi, bir partinin seçim etkinliğinde, siyasi pıropaganda faaliyetinde yer alamaz.

                *Kutuplaştırıcı, kamplaştırıcı, ötekileştirici, ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı, bölücü, yalan, algı, iftira, dezenformasyon ve manipülasyona dayalı dile son verilmesi, yasal hale getirilmesi ve bu dil ile açılan yaraların süratle tedavi edilmesi. TÜM TOPLUMU KUCAKLAYICI MESAJLARIN VERİLMESİ, uygulamaya geçirilmesi

               *Halkın sırtına yük bindirmeden ekonominin bataktan kurtarılması. Enfilasyonun ve döviz yükselişinin düşürülmesi.

               * İşsizliğin ivedi olarak ortadan kaldırılması.

               *Yolsuzlukların ortadan kaldırılması ve kalıcı şeffaf bir yapıya dönüştürülmesi.

               *Başta belediyeler ve yatırımcı kurumlar olmak üzere, tüm resmi kurumların, dernek, vakıf, birlik, oda ve benzeri resmi ya da sivil kuruluşların, mali yönden etkin bir şekilde denetlenmesi.

               *Vergide adaletin sağlanması, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması ve vergi kaçağının önlenmesi için tüm tedbirlerin alınması.

               *Bağımsız, adil ve hızlı bir yargı sisteminin çok acil oluşturulması. En zayıfın bile güveneceği, güç bulacağı bir adalet sisteminin hayata geçirilmesi. Türkiye’nin bir ADALET CUMHURİYETİNE dönüştürülmesi.

                *AİHM’nin kararlarına uyulması, uyulmayacaksa, bu mahkemeden çekilinmesi. Doğru olan kendi İnsan Hakları Mahkememizi kurmak ya da AYM’ni bu kapsama genişletip, kendi mahkemelerimiz üzerinde yabancı bir mahkemenin hükmüne son verilmesi. Kurulacaksa, ortak inanç, din, tarih ve kültür birliğimiz olan Türk-İslam ülkeleri arasında bir İHM’NİN KURULMASI.

                *Bir takım itirafçıların ( Yeşildağ, Peker, Yakut ve diğerleri) ortaya attığı tüm iddiaların, mecliste kurulacak bir karma komisyon tarafından araştırılması  ve ardından yargı tarafından gereğinin yapılması.

                 *Terörle etkin mücadeleye devam edilmesi, terör çevrelerinin yalnızlaştırılması, herkesi terör cephesine atıp, terör cenahının genişletilip güçlendirilmemesi, terörün bu kadar siyasette malzeme olarak kullanılıp bedava reklam edilmemesi,  yasal yollardan seçilip meclise gelenlerin de itme, dışlama yerine kazanılması, sisteme entegre edilmesi.

                 *Kışla, Emniyet, Yargı ve Camiden siyasetin kaldırılması ve kalıcı bir altyapıya kavuşturulması.

                  *Diyanetin, siyasetin emrinde ve memuru olmaktan çıkarılıp, özerk bir yapıya kavuşturulması. ’Kura’ yani şans oyunu ile Hac sırası belirlenmesine son verilmesi, hayatın her alanında olan ‘sıra’ sistemine geçilmesi.

                    *Lüks, israf, beton ve konfora yatırıma acilen son verilmesi, kaynakların üretim ve istihdama yönlendirilmesi.

                     *Ziraat ve hayvancılığın süratle geliştirilmesi, zirai teşkilat ve çalışanlarının daireden çıkarılıp, tarlaya, bağa ve bahçeye, çiftliklere, üretimin başına gönderilmesi.

                     *Ziraat arazilerinin korunması, toprak, hava ve suyu koruyacak tüm çevresel tedbirlerin alınması, hususen dere, göl ve denizlerimizin korunması, başta derelerimiz olmak üzere su kaynaklarımızın açık kanalizasyon gibi kullanılmasına son verilmesi, çevre kirliliğinde eğitim, takip, murakabe, ikaz ve etkin müeyyide uygulanması.

                      *Zelzele gerçeğimizden hareketle bütün tedbirlerini ivedi alınması ve dönüşümlerin acil olarak yapılması.

                      *Başta İstanbul olmak üzere, mevcut nüfusunu bile taşıyamayacak hale gelen şehirlerimizde nüfus artışına sebep olacak göçlerin önlenmesi ve sınırlama getirilmesi.

                      *Ailenin korunmasına özel önem verilmesi, İstanbul sözleşmesinin yürürlükte olan yasalarının kaldırılması, yapımıza uygun yasaların tesis edilmesi.

                      *Aleni zinanın ve zinaya götüren tüm yolların suç haline getirilmesi ve kamu ortak alanlarında aleni aşüfteliğin yasaklanması. 18 Yaş altı her türlü cinsel ilişkinin serbest bırakılıp, nikahlı evliliğin yasaklanması garabetinin ortadan kaldırılması.

                      *Kılık kıyafet serbestisinin yasalarla teminat altına alınması ve siyasi malzeme, siyasi istismar konusu olmaktan çıkarılması.

                       *Yuvalar kurulmadan önce, evlilik okulunda eğitim verilmesi, karı koca ilişkileri, çocuk sağlığı ve yetiştirme eğitiminin verilmesi, sertifikaya bağlanması.

                       *Hanımların evde çalışmasının ve çocuk edinme ve yetiştirmelerinin teşvik edilmesi, sigortalanıp, çocuk sayısına göre ücretlendirilmesi.

                      *Partiler yasası değiştirilerek, parti içi özgürlük ve katılımcılığın tesis edilmesi, parti yönetimleri ve vekillerin halk tarafından belirlenmesi, tercihli sistemin hayata geçirilmesi.

                      *Millet vekilliği ve Belediye başkanlıklarının bir dönemle, zaruret hallerinde iki dönemle sınırlandırılması.

                      *Birden fazla maaş alma uygulamasına son verilmesi ve arpalık olarak nitelendirilen yönetim kurulu üyeliklerinin ortadan kaldırılması.

                      *Başta savunma sanayi olmak üzere, tarımsal ve hayvansal sanayi, her türlü hafif ve ağır sanayinin teşvik edilmesi, özel sektörün yapmadıklarını, yapamadıklarını devletin yapması.

                        * Sanayi ve üretimde Özelleştirmelere son verilmesi, özelleştirilenlerinde, aynı maksada ve üretime devam ettirilmesi.

                         *Vatan toprağı satışına, KKTC dahil  derhal son verilmesi, bunun yerine üretim şartı ile kiraya verilmesi.

                         *Yabancılara vatandaşlık verilmesine son verilmesi, verilenlerin iptal edilmesi. Bunun yerine, zaruret gereği sığınanlara, ülkelerinde şartlar normalleşinceye kadar ‘geçici vatandaşlık’ verilmesi.

                         *Kamu görevlilerinde ‘ehliyet ve liyakat’ sisteminin sağlıklı ve kalıcı yasal alt yapıya kavuşturulması.

                         *Tüm partiler, dernek ve vakıflar, cemiyet ve cemaatler, üniversiteler, aydınlar ve bilim insanları ile bir araya gelerek, herkesin, ‘TEK DEVLET, TEK VATAN, TEK BAYRAK ve TEK RESMİ DİL’ esası üzerine oturtulan, herkesin eşit ve özgür olacağı yeni bir anayasa yapılması ve devletin ‘mevzi kapma’ yeri olmaktan çıkarılması.

                          *Laikliğin yeniden tanımlanarak, baskı unsuru olmaktan çıkarılması, herkese özgürlük tanıyan ve eşit mesafede duran bir muhtevaya kavuşturulması.

                           *Eğitim sisteminin yeniden ele alınması, ilk mektepten itibaren kabiliyetlere göre yönlendirme yapılması, eğitimle beraber meslek, sıpor ve müzik kabiliyetlerinin de keşfedilip, geliştirilmesi. İlk mektepten başlayarak ahlak, adalet, çevre, sağlık, adab-ı muaşeret, saygı, sevgi, yardımlaşma ve paylaşma eğitiminin, temel eğitim olarak verilmesi.

                            *Ülkemizdeki tüm yabancı dil de isim ve tabelaların kaldırılması, yaygın bir Türkçeleştirme çalışması yapılması, DİLİMİZİN, KÜLTÜRÜMÜZÜN, YERLİ, MİLLİ VE İSLAMİ DEĞERLERİN KORUNMASINA yönelik bir devlet politikası ve uygulaması oluşturulması.

                            *Tüm farklı görüşlerden Tarih ilim adamlarından oluşan bir “TARİH KURULU” oluşturularak, bütün tartışmalı Tarihi konuların ( Lozan hezimet mi, zafer mi, Abdulhamit kızıl sultan mı, ulu hakan mı, Vahdettin hain mi değil mi, Şeyh Sait ve benzeri tüm tartışma konusu Tarihi olay ve şahsiyetler) incelenerek, bilgi ve belgeye dayalı sonuca ulaştırılıp, Tarihin tartışma ve siyasi istismar konusu olmaktan çıkarılması.

                            *Üniversitelerin yüksek lise olmaktan çıkarılması, sayılarının azaltılıp veya fakülte sayılarının daraltılıp, eğitim ve bilim kalite ve veriminin artırılması. Rektör atamalarına son verilip, seçim sisteminin tekrar yürürlüğe sokulması.

                            *İç güvenliğin tavizsiz ve adil sağlanması, olay olmadan önleyici güvenlik sistem ve tedbirlerinin alınması.

                            *Kasten can alma, zorla tecavüz ve vatana ihanet suçlarına kısasa kısas uygulanması ve idamın geri getirilmesi.

                            *Dış politikada, Suriye, Irak ve İran yönetimleri ile etkin bir işbirliği ile sınırlarımızın ve komşu ülkelerin istikrara kavuşturulması.

                            *Ziyonist işgalci ve saldırgan İzrail ile ilişkilerin gözden geçirilmesi, başta Kudüs olmak üzere işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi için bölgesel ve küresel mekanizmaların harekete geçirilmesi, bu sağlanıncaya kadar ilişkilerin asgariye indirilmesi.

                             *Lozan antlaşmasına aykırı olarak silahlandırılan adaların silahtan arındırılması ve Yonan’ın işgal ettiği küçük adalardan(18 adet ) işgalcilerin temizlenmesi.

                             *D8’lerin geliştirilmesi, Türk ve İslam Birliğine yönelik adımların atılması.

                             *AB, Amerika ve NATO ile ilişkilerin gözden geçirilmesi, yeni bölgesel ve küresel birlikteliklerin sağlanması, olmayacak ve olmaması da gerekli  olan AB sevdasından  vazgeçilmesi, AB kıriterleri değil, yerli, milli ve ilmi Ankara kıriterlerinin hayata geçirilmesi.

                             *D. Türkistan üzerindeki Çin mezaliminin ortadan kaldırılması için tüm diplomatik girişimlerin yapılması ve Uygur Türk’ü kardeşlerimizin yanında yer alınması.

                              *BOP ile yerle yeksan edilen kardeş ülkelerle işbirliği yapılarak, yaralarının sarılması ve yeniden bağımsızlıklarının tesis edilmesi.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber